Jesteś tutaj: Strona główna » Rodo » Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    (RODO)

informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o. w Ciechanowie, kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu (23) 6725276, pisemnie lub w siedzibie spółki przy ul. Okrzei 14, w 06-400 Ciechanowie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@tbsciechanow.pl. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą), lit. b (realizacja umowy), lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest obrona praw i dochodzenie roszczeń) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych spółki.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze spółką podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym spółka Państwa wniosek przekazała.
 5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa. Niepodanie danych utrudni bądź uniemożliwi realizację zadań statutowych i ustawowych przez TBS sp. z o.o.

  Formularz
  kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu nawiązywania kontaktu.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  23-672-59-80Sekretariat, Zarząd

  23-672-52-76Dział Zasobów Mieszkaniowych

  23-672-23-04Dział Techniczno-Inwestycyjny

  23-672-59-80wew. 119, 123
  Zgłaszanie awarii

  Tel. dyżurne w dni wolne

  602-583-484dyżur elektryka

  602-582-548dyżur hydraulika

  © 2020 Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję